Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPo
Darmowa dostawa od 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Bonów prezentowych i e-bonów prezentowych E-Pamir

Słownik pojęć:

1. „Wydawca” – E-pamir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764715, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN (dawniej: E-Pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900), będący wydawcą Bonów Prezentowych E-Pamir oraz e-Bonów Prezentowych E-Pamir.

2. „Punkt sprzedaży” - sklep stacjonarny sieci E-Pamir, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. „Bon Prezentowy E-Pamir” – papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w punktach sprzedaży E-Pamir oraz na stronie internetowej www.e-pamir.pl; na zasadach zgodnie z poniższym regulaminem.

4. „e-Bon Prezentowy” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez wzór graficzny wraz z unikalnym kodem alfanumerycznym), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym www.e-pamir.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu; na zasadach zgodnie z poniższym regulaminem.

5. „Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Prezentowy E-Pamir lub e-Bon Prezentowy E-Pamir w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

6. „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Prezentowego E-Pamir lub e-Bonu Prezentowego E-Pamir, i korzystający z ww. form sprzedaży;

 

§1

Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego E-Pamir lub e-Bonu Prezentowego E-Pamir oraz do przyjmowania go do realizacji w punktach sprzedaży E-Pamir lub na stronie internetowej www.e-pamir.pl

2. Przekazanie Nabywcy Bonu Prezentowego E-Pamir może być dokonane wyłącznie w punktach sprzedaży E-Pamir,

3. Przekazanie e-Bonu Prezentowego E-Pamir może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl

4. Nabywcą Bonu Prezentowego E-Pamir lub e-Bonu Prezentowego E-Pamir może być zarówno klient instytucjonalny jak również Klient indywidualny.

5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Prezentowego E-Pamir lub e-Bonu Prezentowego E-Pamir. Wydawca zobowiązuje się do wystawienia na nabywcę noty obciążeniowej rejestrowanej w systemie księgowym E-Pamir – jako podstawy do realizacji Bonu i jego identyfikacji.

6. Zapłata za Bon Prezentowy E-Pamir w punktach sprzedaży E-Pamir może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Zapłata za e-Bon Prezentowy może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego lub karty płatniczej lub kredytowej.

7. Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir nie można zakupić przy użyciu drugiego Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir.

8. Bon Prezentowy E-Pamir lub e-Bon Prezentowy E-Pamir może być użyty w punktach sprzedaży E-Pamir oraz na stronie Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl

9. W przypadku zapłaty Bonem prezentowym E-Pamir na stronie Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl, Bon prezentowy musi posiadać odpowiedni wygenerowany przez system księgowy kod przypisany do każdego e-Bonu który jest podstawą realizacji transakcji.

10. Bon Prezentowy E-Pamir może być użyty w Sklepie Internetowym www.e-pamir.pl przy wyborze sposobu płatności - płatność z góry, określający jednoznacznie rodzaj płatności.

11. Bon Prezentowy E-Pamir lub e-Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, z zachowaniem uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

12. Bon Prezentowy E-Pamir lub e-Bon prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który przedstawi Bon Prezentowy E-Pamir lub e-Bon prezentowy w punktach sprzedaży E-Pamir lub każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów lub usług za pomocą e-Bonu Prezentowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl

13. Wydawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Prezentowym E-Pamir lub E-bonem Prezentowym E-Pamir, jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

 

§2

Zasady korzystania

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Punktach sprzedaży wyłącznie aktywne Bony Prezentowe E-Pamir, nieuszkodzone, posiadające zgodny z wygenerowanym w systemie kod odpowiadający nocie obciążeniowej, którą otrzymał Nabywca

2. Przy realizacji Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir.

3. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi  jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir.

5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Bonem Prezentowym E-Pamir lub E-bonem Prezentowym E-Pamir wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonów Prezentowych w następujących przypadkach:

  1. braku środków na koncie Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir,
  2. uszkodzenia Bonu Prezentowego E-Pamir w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych do czasu wydania nowego Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir Karty Prezentowej, na podstawie przedstawionej noty obciążeniowej.
  3. sfałszowania Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir lub też przedstawienie bonu niepochodzącego od Wydawcy
  4. przedstawienie Bonu Prezentowego z kodem, który nie odpowiada przypisanej nocie obciążeniowej

 

§3

Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

1. Bony Prezentowe E-Pamir lub E-bony Prezentowe E-Pamir są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir następuje z momentem zakupu Bonu Prezentowego E-Pamir lub E-bonu Prezentowego E-Pamir przez nabywcę.

3. Aktywacja e-Bonu Prezentowego E-Pamir następuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym www.e-pamir.pl z momentem jego zakupu przez Nabywcę.

 

 

§4

Rozliczenia i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonów Prezentowych E-Pamir lub e-Bonów Prezentowych E-Pamir będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub reklamacji w formie e-mail (w przypadku e-Bonu prezentowego E-Pamir).  

2. Reklamacje dotyczące Bonów Prezentowych E-Pamir mogą być składane na piśmie bezpośrednio w punktach sprzedaży E-Pamir w godzinach ich otwarcia lub przesłane na piśmie na adres Wydawcy z dopiskiem „Bon Prezentowy E-Pamir – reklamacja”.

3. Po realizacji Bonu lub e-Bonu prezentowego E-pamir, użytkownik otrzymuje paragon fiskalny na wszystkie zakupione i opłacone Bonem towary.

4. Wszystkie towary opłacone Bonami lub e-Bonami prezentowymi E-Pamir mogą być poddane procesowi reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl

5. Odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową sprzedaży liczona jest od dnia faktycznego wydania towaru konsumentowi (wcześniejsza data aktywacji samego Bonu lub e-Bonu prezentowego E-Pamir nie skraca okresu odpowiedzialności sprzedawcy za towar konsumpcyjny).

 

§5

Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Nabywcy będącemu konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Wydawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Bonu Prezentowego E-pamir bądź e-Bonu Prezentowego E-Pamir, bez podania przyczyny.

3. Do odstąpienia od umowy sprzedaży Bonu Prezentowego E-pamir bądź e-Bonu Prezentowego E-Pamir stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu e-Pamir.

 

§6

Odstąpienie od umowy

1. Nabycie Bonu Prezentowego E-pamir bądź e-Bonu Prezentowego E-Pamir przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Bonu Prezentowego E-pamir bądź E-Bonu Prezentowego E-Pamir przez Użytkownika, który nie jest Nabywcą (osoba trzecia) również oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Bon Prezentowy E-pamir bądź E-Bon Prezentowy E-Pamir w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

3. Wydawca zastrzega sobie możliwość umieszczania na Bonie znaków weryfikacyjnych czytelnych tylko dla Wydawcy, a nie będących elementem graficznym wzoru, bez wpływu na sposób korzystania z Bonu przez Nabywcę ani jego ważność.

4. Bon Prezentowy E-pamir bądź E-Bon Prezentowy E-Pamir są formą bonu towarowego.

5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.e-pamir.pl oraz w punktach sprzedaży E-Pamir.

6. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  

7. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego E-Pamir, dostępnym na stronie internetowej www.e-pamir.pl/, w zakresie związanym z korzystaniem z Bonów Prezentowych E-pamir bądź E-Bonów Prezentowych E-Pamir, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Internetowej www.e-pamir.pl, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na zasady realizacji Bonów i e-Bonów prezentowych E-pamir zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 3931 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-09
Ekspresowa dostawa. Produkt zgodny
2023-12-08
Produkt świetny, szkoda, że zdjęcie nie oddają właściwej kolorystyki ale rozumiem, że to fotki od właściciela marki.
pixel