Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAMIR.PL

Z dnia 25.12.2014 r.

 

 

§ 1 : DEFINICJE - SŁOWNIK

 

Przez następujące podane niżej pojęcia, a użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 

Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część,

 

Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-pamir.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów;

 

Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu;

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.); 

 

Ustawa o Prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.); 

 

E-pamir, Sklep, Sprzedawca,  – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk  Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni,  ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, numery wpisów do Rejestru Działalności Gospodarczej: 63075 (Radom) oraz 71765 (Gdynia), zwany dalej Sprzedawcą

 

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 2 : POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.e-pamir.pl i prowadzony jest pod firmą 'E-Pamir' – Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., z siedzibą w Gdyni, ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zwany dalej Sprzedawcą. 

 

Akceptacja Regulamin oznacza, iż Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności zawartej w obowiązujących przepisach prawa. 

 

Słownik pojęć, zwrotów i definicji zawartych w niniejszym regulaminie dostępny jest w § 1 niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zwrotów i zapisów, zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z nim przed dokonaniem zakupów.  

 

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu. 


Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów, określa niniejszy Regulamin. W szczególności niniejszy regulamin określa: warunki i zasady składania Zamówień, a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone oferowane w ramach sklepu internetowego Towary, oraz procedurę reklamacyjną i zasady zwrotu towarów. 


E-pamir – Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c. nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu. 

 

 

§ 3 : REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 

(A) Z rejestracją: 

 

W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się w Sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.  


Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych w tym także tych, które wyczerpują znamiona danych osobowych określone Ustawą tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło, danych do wysyłki towarów, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazać czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.  


W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu i hasła. 


Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym. 

Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami , a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło lub korzystać z innych dostępnych opcji. 


Klient zobowiązany pod rygorem osobistej odpowiedzialności za złożone zamówienie jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim, Klient robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 


Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. 


W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. 


W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia zamówienia poprzez aktywowanie okienka „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy. 

 

Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: 

1.       określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów, 

2.       cenę Towaru oraz koszty dostawy, 

3.       dane osobowe zamawiającego Klienta 

4.       formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, 

5.       dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).  


Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż Zamówienie”) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 


Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klientowi przysługuje prawo anulowania całości lub części zamówienia 

 

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej. Zwrot „Otrzymanie wiadomości” oznacza iż Klient otrzymał na swoją skrzynkę e-mail określoną  ust. 12 wiadomość oraz, że zapoznał się z zamówieniem i zrozumiał jego treść. Do ważności zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Klienta osobną wiadomość, wystarczające jest uznanie przez skrzynkę e-mail wysłanej przez sklep wiadomości, o której mowa powyżej. 


Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

 

 (B) Bez rejestracji: 

 

Możliwe jest także dokonanie zakupów bez rejestracji. W tym przypadku w celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Następnie wypełnić formularz danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia klikając na przycisk: „Zamów bez rejestracji”.  

 

Celem złożenia zamowienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych w tym także tych, które wyczerpują znamiona danych osobowych określone Ustawą tj., a które to znajdują się w formularzu, o którym mowa wyżej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, danych do wysyłki towarów, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazać czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.  

 

Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego w formularzu, o którym mowa wyżej. 


Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. 


W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. 


W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia zamówienia poprzez aktywowanie okienka „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy. 


Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: 

1.       określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów, 

2.       cenę Towaru oraz koszty dostawy, 

3.       dane osobowe zamawiającego Klienta 

4.       formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, 

5.       dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).  

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż Zamówienie”) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu . 


Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 


W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klientowi przysługuje prawo anulowania całości lub części zamówienia 


Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej. Zwrot „Otrzymanie wiadomości” oznacza iż Klient otrzymał na swoją skrzynkę e-mail określoną  ust. 9 wiadomość oraz, że zapoznał się z zamówieniem i zrozumiał jego treść. Do ważności zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Klienta osobną wiadomość, wystarczające jest uznanie przez skrzynkę e-mail wysłanej przez sklep wiadomości, o której mowa powyżej. 


Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

 

 

§ 4 : WYPRZEDAŻE I PROMOCJE 

 

Wyprzedaże / Promocje ogłaszane przez E-PAMIR dotyczą zakupów w sklepach stacjonarnych oraz internetowym.

 

Przy składaniu zamówień w naszym sklepie internetowym prosimy o wpisanie w uwagach nazwy Wyprzedaży / Promocji.

 

Rabaty z karty stałego klienta / rabaty opisane w § 5 / rabaty dla współpracujących z nami kół i klubów nie łączą się z Wyprzedażami / Promocjami.

 

Wyprzedaże / Promocje nie obejmuje towaru opisanego jako: „na zamówienie” i sprowadzanego na życzenie klienta.

 

W czasie trwania Wyprzedaży / Promocji czas potrzebny do zrealizowania przez nas zamówień może przekroczyć standardowe 24h, w czasie których z reguły je realizujemy. Prosimy Was o cierpliwość, a w przypadku wątpliwości lub pilnych zamówień prosimy o kontakt z nami.

 
Ilość towarów objętych Wyprzedażą / Promocją jest ograniczona!

 

W przypadku produktów promocyjnych, ze względu na ich ograniczoną ilość, realizacja uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

  

§ 5 : RABATY 

  

        10 % rabatu udzielamy członkom PZA, ZHR i ZHP, przewodnikom beskidzkim, sudeckim, oraz tatrzańskim. Wymagamy podania przy zamówieniu informacji dotyczącej organizacji, posiadanych stopni, numeru książeczki służbowej lub krzyża harcerskiego, numeru legitymacji lub ''blachy'' w celach weryfikacyjnych.

 


15% rabatu udzielamy Ratownikom GOPR i TOPR. Wymagamy podania przy zamówieniu numeru legitymacji służbowej oraz nazwy grupy, do której dany ratownik przynależy.

 

Rabaty specjalne udzielane są współpracującymi z nami kołami i klubami na podstawie odrębnych umów. Informacji na ten temat udziela zarząd konkretnego koła / klubu.

 

Promocje, wyprzedaże i rabaty nie sumują się. 

 

 

§ 6 : CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 

 


Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła, akcyzy etc.


E-pamir zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych 'E-Pamir' i nie podlegają one dodatkowym rabatom, które mogą obowiązywać w sklepach stacjonarnych.


W niektórych przypadkach np.: zamówienie większej ilości towaru, sprowadzenia nietypowego towaru / rozmiaru itp., sklep zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki. W tym celu Sprzedawca każdorazowo skontaktuje się z Klientem przed realizacją zamówienia.

 

Prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia od pracownika sklepu.


Klient ma do wyboru określone formy płatności za zamówione towary takie jak:

 

za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru, z tym wszak zastrzeżeniem, iż Kurier dostarczający przesyłkę może pobrać kwotę maksymalnie do 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych). Przy wyższych kwotach pobrania kurier zostawia awizo, a przesyłkę trzeba opłacić i odebrać osobiście w najbliższym biurze firmy kurierskiej;

 

przelewem elektronicznym - płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu płatności.pl; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep na rachunku firmowym (Bank Millenium 66 1160 2202 0000 0001 0311 1004) przelewu od Klienta;

 

kartą kredytową – karta kredytowa zostanie obciążona z chwilą dokonania zakupu;

 

przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep na rachunku firmowym (Bank Millenium 66 1160 2202 0000 0001 0311 1004) przelewu od Klienta;

 

płatne gotówką przy odbiorze (pobranie) – płatność w formie gotówki płatnej w siedzibie Sklepu pod adresem:

 

Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21 
31-108 Kraków

 

 

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta E-pamir wystawia fakturę VAT.

 

 

§ 7 : KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

 


 Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Paczkomaty InPost.


 Klienci którzy dokonują zamówień z poza granic RP i życzą sobie wysyłkę poza granice RP prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu pod adresem e-mail: sklep@e-pamir.pl lub telefonicznie: +48 888 116 981 lub +48 791 197 055 


 Całkowite koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem Zamówienia, i w zależności od wybranej opcji dostawy kształtują się następująco: 

 

Opcja dostawy towaru:

   Przedpłata:   

      Pobranie:     

DPD - firma kurierska

15 PLN

20 PLN

Poczta Polska (Kurier Pocztex)

12 PLN

18 PLN

InPost - Paczkomaty 24/7  

10 PLN

---

Odbiór osobisty

Gratis

Gratis

 


W przypadku zamówionych Towarów, o wartości 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i większej dostawa jest gratis (Poczta Polska priorytet lub Paczkomaty InPost). W przypadku zamówionych Towarów, o wartości 499 zł (czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i większej dostawa jest gratis (przesyłka kurierska DPD)

 

Termin realizacji dostawy w formie wysyłkowej wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od wybranej opcji dostawy i formy płatności  licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia lub licząc od dnia zaksięgowania przez Sklep wpłaty Klienta przy opcji wybrania Przedpłaty jako formy płatności.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania firm wykonujących w tym zakresie usługę dostawy.  

 

 

§ 8 : WYMIANA TOWARU 

 


W naszym sklepie istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem z placówką, z której została wysłana przesyłka, w celu uzgodnienia szczegółów wymiany.  Prosimy o odesłanie wymienianego towaru wraz z paragonem / fakturą VAT oraz oświadczeniem o zwrocie. Oświadczenie zwrotu nie jest wymagane jedynie w przypadku wymiany rozmiaru / koloru w ramach tego samego produktu.

 

 

§ 9 : REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

 


Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, co do zasady wolne od wad fizycznych, są wolne także od wad prawnych legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są objęte gwarancją producenta lub importera. 

 

W innych przypadkach niż powyżej będzie to wyraźnie określone w opisie i oznaczeniu towaru. W przypadku gdy przedmiotem oferty będzie sprzęt uszkodzony po obniżonej cenie – informacja taka również będzie szczegółowo opisana i oznaczona w treści opisu.  

 

E-pamir  oświadcza, iż nie jest producentem oferowanych w sklepie internetowym Towarów. 

 

E-pamir odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi przez okres 12 miesięcy a to w związku z Ustawą z dnia dnia 30 maja 2014 r o Prawach konsumenta.

 

Przez okres 12 miesięcy obowiązuje dla kupującego czas obowiązywania domniemania, w którym przyjmuje się, że stwierdzona wada towaru istniała już w momencie sprzedaży.

 

W związku z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, kupującemu przysługuje prawo wyboru czy w związku z wadą zakupionego towaru żąda naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu. Żądanie to winno być wyrażone w sposób czytelny dla Sprzedawcy.

 

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: reklamacje@e-pamir.pl lub na adres siedziby Sklepu, który widnieje na paragonie tj.: 

 

Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21 
31-108 Kraków

 

lub osobiście w siedzibie E-pamir zgodnie z adresami powyżej. Przesyłki z reklamowanym Towarem należy kierować na powyższe adresy. 

 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.  


Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą e-mail, telefoniczną lub sms. 


Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym posiadaja możliwość wypełnienia i wydrukowania zgłoszenia reklamacyjnego online po zalogowaniu się do swojego konta. Po wydrukowaniu zgłoszenia online prosimy postępować dalej zgodnie ze wskazówkami z ust. 5. 

 

 

§ 10 : REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU 

 


E-Pamir  podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.


Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić E-Pamir  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: 
kontakt@e-pamir.pl.


W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.


Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

 

 

§ 11 : ZWROTY

 

 

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.


Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), a także w związku z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: 

sklep@e-pamir.pl (KRAKÓW)

 

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Ustawa lub skorzystać ze wzoru umieszczonego na stronie sklepu ww.e-pamir.pl


Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie przez Konsumenta zakupionego towaru w posiadanie.

 

Odstępując od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest odsyłać towar wraz z wypełnionym formularzem Odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz kontem bankowym Klienta na adres:Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21 
31-108 Kraków 

 

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Pieniądze za zwrócony towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki, przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta. 

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 

Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

 

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 

Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

 

Koszt opakowania i odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient. 

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

 

Konsument nie jest uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów dostawy w następujących przypadkach:

 

- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 

 

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że odrębnym porozumieniem Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

- W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

  

§ 12 : ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 


W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:

 

- podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,

 

- dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

- pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu zgodnie z ust. 1 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożone.

 

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do: 

 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

 

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

 

- niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

 

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą). 

 

 

§ 13 : OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 


Administartorem danych osobowych jest E-pamir Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c. z siedzibą w Gdyni

 

Podanie przez klienta danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację Zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez E-pamir Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c. zamówienia.

 

Wszystkie dane osobowe przekazywane nam w trakcie rejestracji traktowane są jako poufne i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) gromadzone są jedynie w celu wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego umowę kupna - sprzedaży oraz z zachowaniem wymogów określonych w przywołanej Ustawie i nie będą przekazywane innym firmom ani wykorzystywane w innych celach.

 

Za zgodą Klienta posiadającego konto w naszym sklepie internetowym, 'E-Pamir' może wysyłać informację handlową na adres e-mail  

 

Wpisując swój email w okno zwane Newsletter  Klient zgadza się na wysłanie informacji handlowej na adres e-mail użytkownika.
Dane gromadzone w ten sposób nie są udostępniane firmom ani osobom trzecim, zbierane są wyłacznie w celu zawarcia ewentualnej umowy kupna – sprzedaży. 

 

W/w dane osobowe umożliwiają nam ewidencjonowanie sprzedaży. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie maila na adres: sklep@e-pamir.pl z dopiskiem 'rezygnacja' w temacie. 

 

E-pamir s.c., jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego. 

 

 

§ 14 : KARTA STAŁEGO KLIENTA

 

 • Słownik użytych pojęć

  1. 1. E-pamir, Sklep, Sprzedawca,  – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni, ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, numery wpisów do Rejestru Działalności Gospodarczej 63075 (Radom) oraz 71765 (Gdynia), zwany dalej Sprzedawcą, organizator programu „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.”.

  2. Program – program „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C. ” organizowany przez E-pamir, prowadzony w punktach handlowych E-pamir zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, skierowany do jego Uczestników. Karta Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.

  4. Karta Stałego Klienta – „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.

  5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.

  6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

  7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika.

 

 • Postanowienia ogólne

  1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez Rejestrację w Sklepie Internetowym E-Pamir lub bezpośrednio u Sprzedawcy w Punktach handlowych E-pamir.

  2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach handlowych E-pamir, a także w formie sklepu internetowego E-pamir na stronach e-pamir.pl

  3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

  4. E-pamir nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.

 

 • Warunki przystąpienia do Programu

  1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

   • dokona w punkcie handlowym E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir zakupów za kwotę nie mniejszą niż 500 pln

   • karta wydawana jest automatycznie, chyba że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.

   • Posiadacz Karty Stałego Klienta obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

   • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 

 • Zasady Programu

  1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która przypisywana jest do jego danych osobowych.

  2. Karta jest własnością E-pamir.

  3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

  4. Karta służy do gromadzenia punktów oraz korzystania z rabatu. Jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych E-pamir.

  5. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z określonym rabatem.

  6. Wysokość progów rabatowych określa tabela poniżej:

 

  Rabat  

Od (PLN):

Do (PLN):

3%

500

1,499

4%

1,500

2,499

5%

2,500

3,499

6%

3,500

4,499

7%

4,500

5,999

8%

6,000

7,999

9%

8,000

9,999

    10%   

        10,000          

  powyżej 10,000 

 

 • Rabaty:

  1. Wielkość rabatów może ulec zmianie.

  2. Rabatów otrzymanych na podstawie Programu nie można łączyć z innymi promocjami w punktach handlowych E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir.

  3. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

  4. Warunkiem przyznania zniżki i naliczenia punktów jest okazanie karty przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupów w sklepie internetowym E-pamir zniżka i naliczanie punktów następuje automatycznie.

  5. Rabaty wynikające z karty stałego klienta nie dotyczą towarów promocyjnych i wyprzedażowych.

  6. Punkty są przyznawana za każdy zakup, także za towar promocyjny lub wyprzedażowy.

  7. Uczestnik Programu może Punktami zapłacić za każdy towar w sklepie (w tym także ten objęty promocją lub wyprzedażą). Uczestnik może także Punktami dokonać dopłaty za każdy ww. towar.

  8. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

  9. Punkty za zakupy towaru naliczane są w stosunku 100:1 (100 zł to jeden punkt).

  10. Wymiana punktów na towar (zapłata/dopłata za towar) następuje w stosunku 1:1 czyli 1 punkt to 1 złotówka. W przypadku zapłaty za towar, gdzie część ceny była uregulowana przy pomocy punktów, do konta klienta doliczane są punkty tylko za część, która została opłacona w formie gotówkowej lub elektronicznej.

 

 • Rejestracja Karty

  1. Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez E-pamir w celach marketingowych.

  2. Uczestnik wyraża opcjonalnie zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach drogą komunikacji elektronicznej.

  3. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego przy rejestracji w sklepie internetowym (patrz Regulamin Sklepu Internetowego) lub w przypadku zakupów w punktach handlowych E-pamir – u sprzedawcy.

  4. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nie przystąpieniem do Programu.

 

 • Utrata Karty

  1. Zagubienie karty obciąża Uczestnika, wydanie nowej Karty następuje po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu (punkt III Regulaminu) – brak możliwości kontynuacji po zagubieniu Karty.

 

 • Komunikacja z Uczestnikami

  1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w punktach handlowych E-pamir a także w internecie na stronie e-pamir.pl.

  2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl

 

 • Administracja danych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest E-pamir.

  2. Udostępnienie przez Uczestników swoich danych osobowych E-pamir jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu.

  3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez E-pamir dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

  4. Uczestnik może wyrazić osobno zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących aktualnych ofert lub promocji E-pamir za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.

  5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili udzielona zgoda może być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres E-pamir podany w rozdziale I Regulaminu.

 

 • Postanowienia końcowe

  1. Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić E-pamir Kartę osobiście w punkcie handlowym lub przesyłką poleconą na adres podany w rozdziale I.

  2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

  3. E-pamir zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie.

  4. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany na stronie internetowej e-pamir.pl

 

 

§ 15 : REGULAMIN 'BONU 50 PLN'

 

Bony 50 pln rozdawane są przez Sklep E-Pamir podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych 2016 oraz innych imprez. Osoby, które otrzymają bon mogą go zrealizować dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym w Krakowie (ul. Smoleńsk 21) lub w sklepie internetowym e-pamir.pl. Kod rabatowy umieszczony na bonie należy podczas zakupów wpisać w pole "Posiadasz kod rabatowy" (pole dostępne z poziomu koszyka). Wartość koszyka zawierającego tylko i wyłącznie produkty w cenach regularnych o wartości powyżej 300 pln zostanie automatycznie obniżona o 50 pln. Kwota obniżki zostaje podzialona pomiędzy wszystkie produkty w koszyku i żaden z produktów nie przyjmuje wartości ujemnej ani zerowej. 

 

Bon można zrealizować przy zakupie wyłacznie produktów w cenach regularnych.

 

Z akcji wyłączone są bony prezentowe E-Pamir oraz wypożyczalnia sprzętu.

 

Bon ważny jest do 31.12.2016 przy zakupie za min 300 pln.

 

Kod jest kodem jednorazowym. W przypadku zwrotu towaru zwracana jest wartość widniejąca na paragonie, a kod nie może być ponownie wykorzystany przy kolejnych zakupach.

 

 

 

 

§ 16 : POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-pamir.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


Zdjęcia produktów mogą zawierać dodatkowe elementy, które nie stanowią części składowej danego produktu i tym samym nie stanowiące oferty handlowej. Ostateczne wyposażenie produktu zawsze podawane jest w opisie.

 

E-Pamir nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka
nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy E-pamir Marek Wielgus, Marcin Michalczyk  a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, lub w przypadku konieczności prowadzenia sporu w sprawach regulowanych co włąsciwosci Sądy odrębnymi przepisami, Sad właściwy dla danego rodzaju spraw. 

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę odziału sklepu E-pamir  tj. Kraków.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

W razie wątpliwości, co do szczegółowego zakresu praw i obowiązków Sprzedawcy i Konsumenta, E-Pamir udostępnia P.T konsumentom brzmienie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta:

 

 

§ 17 : PLIKI COOKIE 

 

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. pliki cookie.

 

W trakcie użytkowania strony sklepu www.e-pamir.pl używane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Pliki te są wykorzystywane przez nas:• W celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją witryny. Na przykład zapamiętują one zawartość koszyka po wygaśnięciu sesji.


• W celach związanych z zabezpieczeniem transkacji.


• W celach statystycznych. Sklep www.e-pamir.pl korzysta z narzędzi google służących do badania zachowań użytkowników witryny.


• W celach reklamowych. Sklep wykorzystuje pliki coockies także do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.


• W Celach społecznościowych. Pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze sklepem.

 

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz je w każdej chwili wyłączyć dla naszej witryny albo dla wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki.

 

Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:

 

Firefox 

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek 


Interent Explorer

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

 

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Safari

http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

 

Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego w przypadku przeglądania strony na urządzeniach mobilnych zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – wzór odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

 

Załącznik 2 - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAMIR.PL

Z dnia 10.01.2014 r.

 

 

§ 1 : DEFINICJE - SŁOWNIK

 

Przez następujące podane niżej pojęcia, a użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 

Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część,

 

Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-pamir.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów;

 

Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu;

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.); 

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.); 

 

E-pamir, Sklep, Sprzedawca,  – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk  Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni,  ul. Górnicza 41/6, 81-572 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, numery wpisów do Rejestru Działalności Gospodarczej: 63075 (Radom) oraz 71765 (Gdynia), zwany dalej Sprzedawcą

 

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 : POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.e-pamir.pl i prowadzony jest pod firmą 'E-Pamir' – Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., z siedzibą w Gdyni, 81-572 Gdynia; ul. Górnicza 41/6, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, numery wpisów do Rejestru Działalności Gospodarczej: 63075 (Radom) oraz 71765 (Gdynia), zwany dalej Sprzedawcą. 

 

Akceptacja Regulamin oznacza, iż Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania pod rygorem odpowiedzialności zawartej w obowiązujących przepisach prawa. 

 

Słownik pojęć, zwrotów i definicji zawartych w niniejszym regulaminie dostępny jest w § 1 niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zwrotów i zapisów, zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z nim przed dokonaniem zakupów.  

 

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 tego kodeksu. 


Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów, określa niniejszy Regulamin. W szczególności niniejszy regulamin określa: warunki i zasady składania Zamówień, a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone oferowane w ramach sklepu internetowego Towary, oraz procedurę reklamacyjną i zasady zwrotu towarów. 


E-pamir – Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c. nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu. 

 

§ 3 : REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 

(A) Z rejestracją: 

 

W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i zarejestrować się w Sklepie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.  


Celem rejestracji w Sklepie konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych w tym także tych, które wyczerpują znamiona danych osobowych określone Ustawą tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, a także ustalony przez Klienta login i hasło, danych do wysyłki towarów, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazać czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.  


W wyniku rejestracji w Sklepie dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu i hasła. 


Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym. 

Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami , a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło lub korzystać z innych dostępnych opcji. 


Klient zobowiązany pod rygorem osobistej odpowiedzialności za złożone zamówienie jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim, Klient robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 


Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. 


W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. 


W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia zamówienia poprzez aktywowanie okienka „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy. 

 

Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: 

1.       określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów, 

2.       cenę Towaru oraz koszty dostawy, 

3.       dane osobowe zamawiającego Klienta 

4.       formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, 

5.       dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).  


Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż Zamówienie”) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 


Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klientowi przysługuje prawo anulowania całości lub części zamówienia 

 

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej. Zwrot „Otrzymanie wiadomości” oznacza iż Klient otrzymał na swoją skrzynkę e-mail określoną  ust. 12 wiadomość oraz, że zapoznał się z zamówieniem i zrozumiał jego treść. Do ważności zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Klienta osobną wiadomość, wystarczające jest uznanie przez skrzynkę e-mail wysłanej przez sklep wiadomości, o której mowa powyżej. 


Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 

 (B) Bez rejestracji: 

 

Możliwe jest także dokonanie zakupów bez rejestracji. W tym przypadku w celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Następnie wypełnić formularz danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia klikając na przycisk: „Zamów bez rejestracji”.  

 

Celem złożenia zamowienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych w tym także tych, które wyczerpują znamiona danych osobowych określone Ustawą tj., a które to znajdują się w formularzu, o którym mowa wyżej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta, danych do wysyłki towarów, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, jako adres dostawy, a także wskazać czy Klient jest osobą prywatną czy przedsiębiorcą oraz czy życzy sobie wystawienia faktury.  

 

Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego w formularzu, o którym mowa wyżej. 


Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj, kolor oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. 


W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. 


W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia zamówienia poprzez aktywowanie okienka „Złóż Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych podanych w procesie składania Zamówienia, w szczególności w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy ich dostawy. 


Po podaniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje: 

1.       określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów, 

2.       cenę Towaru oraz koszty dostawy, 

3.       dane osobowe zamawiającego Klienta 

4.       formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru, 

5.       dane do faktury VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia).  

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż Zamówienie”) stanowi oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu . 


Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 


W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klientowi przysługuje prawo anulowania całości lub części zamówienia 


Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej. Zwrot „Otrzymanie wiadomości” oznacza iż Klient otrzymał na swoją skrzynkę e-mail określoną  ust. 9 wiadomość oraz, że zapoznał się z zamówieniem i zrozumiał jego treść. Do ważności zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane potwierdzenie zamówienia przez Klienta osobną wiadomość, wystarczające jest uznanie przez skrzynkę e-mail wysłanej przez sklep wiadomości, o której mowa powyżej. 


Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

 

§ 4 : WYPRZEDAŻE I PROMOCJE 

 

Wyprzedaże / Promocje ogłaszane przez E-PAMIR dotyczą zakupów w sklepach stacjonarnych oraz internetowym.

 

Przy składaniu zamówień w naszym sklepie internetowym prosimy o wpisanie w uwagach nazwy Wyprzedaży / Promocji.

 

Rabaty z karty stałego klienta / rabaty opisane w § 5 / rabaty dla współpracujących z nami kół i klubów nie łączą się z Wyprzedażami / Promocjami.

 

Wyprzedaże / Promocje nie obejmuje towaru opisanego jako: „na zamówienie” i sprowadzanego na życzenie klienta.

 

W czasie trwania Wyprzedaży / Promocji czas potrzebny do zrealizowania przez nas zamówień może przekroczyć standardowe 24h, w czasie których z reguły je realizujemy. Prosimy Was o cierpliwość, a w przypadku wątpliwości lub pilnych zamówień prosimy o kontakt z nami.

 
Ilość towarów objętych Wyprzedażą / Promocją jest ograniczona!

 

W przypadku produktów promocyjnych, ze względu na ich ograniczoną ilość, realizacja uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

§ 5 : RABATY

 


10% rabatu udzielamy członkom PZA, ZHR i ZHP, przewodnikom beskidzkim, sudeckim, oraz tatrzańskim. Wymagamy podania przy zamówieniu informacji dotyczącej organizacji, posiadanych stopni, numeru książeczki służbowej lub krzyża harcerskiego, numeru legitymacji lub ''blachy'' w celach weryfikacyjnych.

 


15% rabatu udzielamy Ratownikom GOPR i TOPR. Wymagamy podania przy zamówieniu numeru legitymacji służbowej oraz nazwy grupy, do której dany ratownik przynależy.

 

Rabaty specjalne udzielane są współpracującymi z nami kołami i klubami na podstawie odrębnych umów. Informacji na ten temat udziela zarząd konkretnego koła / klubu.

 

Promocje, wyprzedaże i rabaty nie sumują się. 

 

§ 6 : CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 

 


Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła, akcyzy etc.


E-pamir zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych 'E-Pamir' i nie podlegają one dodatkowym rabatom, które mogą obowiązywać w sklepach stacjonarnych.


W niektórych przypadkach np.: zamówienie większej ilości towaru, sprowadzenia nietypowego towaru / rozmiaru itp., sklep zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki. W tym celu Sprzedawca każdorazowo skontaktuje się z Klientem przed realizacją zamówienia.

 

Prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia od pracownika sklepu.


Klient ma do wyboru określone formy płatności za zamówione towary takie jak:

 

za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru, z tym wszak zastrzeżeniem, iż Kurier dostarczający przesyłkę może pobrać kwotę maksymalnie do 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych). Przy wyższych kwotach pobrania kurier zostawia awizo, a przesyłkę trzeba opłacić i odebrać osobiście w najbliższym biurze firmy kurierskiej;

 

przelewem elektronicznym - płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu płatności.pl; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep na rachunku firmowym (Bank Millenium 66 1160 2202 0000 0001 0311 1004) przelewu od Klienta;

 

kartą kredytową – karta kredytowa zostanie obciążona z chwilą dokonania zakupu;

 

przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep na rachunku firmowym (Bank Millenium 66 1160 2202 0000 0001 0311 1004) przelewu od Klienta;

 

płatne gotówką przy odbiorze (pobranie) – płatność w formie gotówki płatnej w siedzibie Sklepu pod adresem:

 

Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21
31-108 Kraków

 

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta E-pamir wystawia fakturę VAT.

 

§ 7 : KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

 


 Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Paczkomaty InPost.


 Klienci którzy dokonują zamówień z poza granic RP i życzą sobie wysyłkę poza granice RP prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu pod adresem e-mail: sklep@e-pamir.pl lub telefonicznie: +48 888 116 981 lub +48 791 197 055 


 Całkowite koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem Zamówienia, i w zależności od wybranej opcji dostawy kształtują się następująco: 

 

Opcja dostawy towaru:    Przedpłata:          Pobranie:     
DPD - firma kurierska 15 PLN 18 PLN
Poczta Polska (priorytet) 10 PLN 15 PLN
   InPost - Paczkomaty 24/7   10 PLN 15 PLN
Odbiór osobisty Gratis Gratis

 


W przypadku zamówionych Towarów, których wartość przekracza  200 zł (dwieście złotych) dostawa jest gratis (Poczta Polska priorytet lubPaczkomaty InPost). W przypadku zamówionych Towarów, których wartość przekracza  300 zł (trzysta złotych) dostawa jest gratis (przesyłka kurierska DPD)


 Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych, w zależności od wybranej opcji dostawy i formy płatności  licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia lub licząc od dnia zaksięgowania przez Sklep wpłaty Klienta przy opcji wybrania Przedpłaty jako formy płatności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania firm wykonujących w tym zakresie usługę dostawy.  

 

§ 8 : WYMIANA TOWARU 

 


W naszym sklepie istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem z placówką, z której została wysłana przesyłka, w celu uzgodnienia szczegółów wymiany. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

 


Przesyłki, do których nie załączono oryginału paragonu / faktury VAT oraz oświadczenia o zwrocie, będą odsyłane do nadawcy. Oświadczenie zwrotu nie jest wymagane jedynie w przypadku wymiany rozmiaru / koloru w ramach tego samego produktu.

 

§ 9 : REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

 


Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, co do zasady wolne od wad fizycznych, są wolne także od wad prawnych legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są objęte gwarancją producenta lub importera. 

 

W innych przypadkach niż powyżej będzie to wyraźnie określone w opisie i oznaczeniu towaru. W przypadku gdy przedmiotem oferty będzie sprzęt uszkodzony po obniżonej cenie – informacja taka również będzie szczegółowo opisana i oznaczona w treści opisu.  

 

E-pamir  oświadcza, iż nie jest producentem oferowanych w sklepie internetowym Towarów. 

 

E-pamir odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej, o ile nie są one sprzeczne z ustawą, o której mowa powyżej. 

 

W przypadku niezgodności Towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: reklamacje@e-pamir.pl lub na adres siedziby Sklepu, który widnieje na paragonie tj.: 

 

Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21
31-108 Kraków

 

lub osobiście w siedzibie E-pamir zgodnie z adresami powyżej. Przesyłki z reklamowanym Towarem należy kierować na powyższe adresy. 

 

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady Towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.  


Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą e-mail, telefoniczną lub sms. 


Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym posiadaja możliwość wypełnienia i wydrukowania zgłoszenia reklamacyjnego online po zalogowaniu się do swojego konta. Po wydrukowaniu zgłoszenia online prosimy postępować dalej zgodnie ze wskazówkami z ust. 5. 

 

§ 10 : REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU 

 


E-Pamir  podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.


Klient chcący zgłosić nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powinien powiadomić E-Pamir  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl.


W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.


Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

 

§ 11 : ZWROTY

 

 

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone w szczególności sprzetu ochrony osobistej takiej jak liny, linki, karabinki etc. lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.


Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: sklep@e-pamir.pl (KRAKÓW).

 


Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Prosimy pamiętać o odesłaniu paragonu.

 

Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

Odstępując od umowy kupna - sprzedaży, Klient zobowiązany jest odsyłać towar wraz z wypełnionym formularzem Odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz kontem bankowym Klienta na adres:

PROSIMY WYBRAĆ ADRES ZGODNY Z WIDNIEJĄCYM NA PARAGONIE

Sklep Górski 'E-PAMIR'
ul. Smoleńsk 21
31-108 Kraków 

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Pieniądze za zwrócony towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki, przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta. 

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 

Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

 

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 

Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

 

Koszt opakowania i odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Klient. 

 

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się działem reklamacji firmy kurierskiej. Prosimy także o kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 

§ 12 : ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 


W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:

 

- podał dane osobowe nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,

 

- dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

- pozbawienie Klienta dostępu do Sklepu zgodnie z ust. 1 powyżej nie ma wpływu na Zamówienia przez niego już złożone.

 

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do: 

 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

 

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

 

- niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

 

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą). 

 

§ 13 : OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 


Administartorem danych osobowych jest E-pamir Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c. z siedzibą w Gdyni

 

Podanie przez klienta danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację Zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez E-Pamir Tomasz Krzutuk Marek Wielgus s.c. zamówienia.

 

Wszystkie dane osobowe przekazywane nam w trakcie rejestracji traktowane są jako poufne i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) gromadzone są jedynie w celu wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego umowę kupna - sprzedaży oraz z zachowaniem wymogów określonych w przywołanej Ustawie i nie będą przekazywane innym firmom ani wykorzystywane w innych celach.

 

Za zgodą Klienta posiadającego konto w naszym sklepie internetowym, 'E-Pamir' może wysyłać informację handlową na adres e-mail  

 

Wpisując swój email w okno zwane Newsletter  Klient zgadza się na wysłanie informacji handlowej na adres e-mail użytkownika.
Dane gromadzone w ten sposób nie są udostępniane firmom ani osobom trzecim, zbierane są wyłacznie w celu zawarcia ewentualnej umowy kupna – sprzedaży. 

 

W/w dane osobowe umożliwiają nam ewidencjonowanie sprzedaży. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich usunięcia poprzez wysłanie maila na adres: sklep@e-pamir.pl z dopiskiem 'rezygnacja' w temacie. 

 

E-pamir s.c., jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego. 

 

§ 14 : KARTA STAŁEGO KLIENTA

 

 1. Słownik użytych pojęć
  1. 1. E-pamir, Sklep, Sprzedawca,  – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni, ul. Górnicza 41/6, 81-572 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900,, zwany dalej Sprzedawcą, organizator programu „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.”.

  2. Program – program „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C. ” organizowany przez E-pamir, prowadzony w punktach handlowych E-pamir zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, skierowany do jego Uczestników. Karta Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.

  4. Karta Stałego Klienta – „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.

  5. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.

  6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

  7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez Rejestrację w Sklepie Internetowym E-Pamir lub bezpośrednio u Sprzedawcy w Punktach handlowych E-pamir.

  2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach handlowych E-pamir, a także w formie sklepu internetowego E-pamir na stronach e-pamir.pl

  3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

  4. E-pamir nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.

 2. Warunki przystąpienia do Programu

  1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

   • dokona w punkcie handlowym E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir zakupów za kwotę nie mniejszą niż 500 pln

   • karta wydawana jest automatycznie, chyba że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.

   • Posiadacz Karty Stałego Klienta obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

   • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 1. Zasady Programu

  1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która przypisywana jest do jego danych osobowych.

  2. Karta jest własnością E-pamir.

  3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

  4. Karta służy do gromadzenia punktów oraz korzystania z rabatu. Jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych E-pamir.

  5. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z określonym rabatem.

  6. Wysokość progów rabatowych określa tabela poniżej:

 

  Rabat  

Od (PLN):

Do (PLN):

3%

500

1,499

4%

1,500

2,499

5%

2,500

3,499

6%

3,500

4,499

7%

4,500

5,999

8%

6,000

7,999

9%

8,000

9,999

    10%   

        10,000          

  powyżej 10,000 

 

  1. Wielkość rabatów może ulec zmianie.

  2. Rabatów otrzymanych na podstawie Programu nie można łączyć z innymi promocjami w punktach handlowych E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir.

  3. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

  4. Warunkiem przyznania zniżki i naliczenia punktów jest okazanie karty przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupów w sklepie internetowym E-pamir zniżka i naliczanie punktów następuje automatycznie.

  5. Rabaty wynikające z karty stałego klienta nie dotyczą towarów promocyjnych i wyprzedażowych.

  6. Punkty są przyznawana za każdy zakup, także za towar promocyjny lub wyprzedażowy.

  7. Uczestnik Programu może Punktami zapłacić za każdy towar w sklepie (w tym także ten objęty promocją lub wyprzedażą). Uczestnik może także Punktami dokonać dopłaty za każdy ww. towar.

  8. Punkty nie są wymieniane na gotówkę.

  9. Punkty za zakupy towaru naliczane są w stosunku 100:1 (100 zł to jeden punkt).

  10. Wymiana punktów na towar (zapłata/dopłata za towar) następuje w stosunku 1:1 czyli 1 punkt to 1 złotówka. W przypadku zapłaty za towar, gdzie część ceny była uregulowana przy pomocy punktów, do konta klienta doliczane są punkty tylko za część, która została opłacona w formie gotówkowej lub elektronicznej.

 

 1. Rejestracja Karty

  1. Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez E-pamir w celach marketingowych.

  2. Uczestnik wyraża opcjonalnie zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach drogą komunikacji elektronicznej.

  3. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego przy rejestracji w sklepie internetowym (patrz Regulamin Sklepu Internetowego) lub w przypadku zakupów w punktach handlowych E-pamir – u sprzedawcy.

  4. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nie przystąpieniem do Programu.

 1. Utrata Karty

  1. Zagubienie karty obciąża Uczestnika, wydanie nowej Karty następuje po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu (punkt III Regulaminu) – brak możliwości kontynuacji po zagubieniu Karty.

 1. Komunikacja z Uczestnikami

  1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w punktach handlowych E-pamir a także w internecie na stronie e-pamir.pl.

  2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl

 1. Administracja danych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest E-pamir.

  2. Udostępnienie przez Uczestników swoich danych osobowych E-pamir jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu.

  3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez E-pamir dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

  4. Uczestnik może wyrazić osobno zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących aktualnych ofert lub promocji E-pamir za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.

  5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili udzielona zgoda może być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres E-pamir podany w rozdziale I Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić E-pamir Kartę osobiście w punkcie handlowym lub przesyłką poleconą na adres podany w rozdziale I.

  2. E-pamir zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych w punktach handlowych E-pamir oraz na stronie internetowej e-pamir.pl

  3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

  4. E-pamir zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie.

  5. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany na stronie internetowej e-pamir.pl

 

§ 15 : POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.e-pamir.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


Zdjęcia produktów mogą zawierać dodatkowe elementy, które nie stanowią części składowej danego produktu i tym samym nie stanowiące oferty handlowej. Ostateczne wyposażenie produktu zawsze podawane jest w opisie.

 

E-Pamir nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka
nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

 

Pomimo dołożenia wszelkich starań aby prezentowane na stronie informacje o produktach były rzetelne i sprawdzone, nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów. Wystąpienie ewentualnych błędów w ofercie nie może być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. Informujemy także, że zdjęcia na stronie www.e-pamir.pl nie zawsze do końca oddają charakter i kolorystykę produktów. W razie wątpliwości dotyczącej prezentowanych produktów należy skontaktować się ze Sprzedawcą. 

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy E-pamir Marek Wielgus, Marcin Michalczyk  a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, lub w przypadku konieczności prowadzenia sporu w sprawach regulowanych co włąsciwosci Sądy odrębnymi przepisami, Sad właściwy dla danego rodzaju spraw. 

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę odziału sklepu E-pamir  tj. Kraków.

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

§ 16 : PLIKI COOKIE 

 

 

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.e-pamir.pl na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, tzw. pliki cookie.

 

W trakcie użytkowania strony sklepu www.e-pamir.pl używane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Pliki te są wykorzystywane przez nas:• W celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją witryny. Na przykład zapamiętują one zawartość koszyka po wygaśnięciu sesji.


• W celach związanych z zabezpieczeniem transkacji.


• W celach statystycznych. Sklep www.e-pamir.pl korzysta z narzędzi google służących do badania zachowań użytkowników witryny.


• W celach reklamowych. Sklep wykorzystuje pliki coockies także do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.


• W Celach społecznościowych. Pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze sklepem.

 

Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz je w każdej chwili wyłączyć dla naszej witryny albo dla wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki.

 

Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:

 

Firefox 

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek 


Interent Explorer

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

 

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Safari

http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

 

Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego w przypadku przeglądania strony na urządzeniach mobilnych zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel