Kup teraz i zapłać za 30 dni z PayPo
Darmowa dostawa od 50 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PAMIR.PL

obowiązujący od 12.01.2023 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym E-PAMIR – www.e-pamir.pl od E-pamir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764715, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym E-PAMIR. Klientem może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
 • Sprzedawca - E-pamir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, KRS 0000764715, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN (dawniej: E-Pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900);
 • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie  www.e-pamir.pl;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet akcesoria, odzież i sprzęty związane z turystyką górską i outdoorową. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.e-pamir.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@e-pamir.pl a także pod numerem telefonu: 888 116 9816. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 - 19.00 i w soboty w godzinach 10.00-16.00 

 

§ 2 Warunki korzystania z usługi

1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

 • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
 • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
 • korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
 • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Rejestracji Konta, Konta Użytkownika i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk "Dodaj do koszyka".

4. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.

5. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta użytkownika wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Rejestracji konta, Konta  Użytkownika lub Formularza zamówienia w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej. 

 

§ 3 Zawieranie umów

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.

5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów.

6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.

10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.

11. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

13. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. 

14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu, wysłanie wiadomości, o której mowa w ust. 12 powyżej.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§  4 Ceny i promocje 

1. Na potrzeby niniejszego paragrafu poniższe terminy uzyskują następujące znaczenie:

 • cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży produktu, 
 • Najniższa cena – najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny produktów w umowie sprzedaży zawartej z  Klientem przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

3. Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178)

4. Ceny na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają wszelkie należne cła i podatki,

b) nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia produktu do Klienta), które są określane odrębnie.

5. Koszt dostawy produktów jest prezentowany na podstronie koszyka przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionych produktów, sposobu zapłaty za produkty oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionych produktów.

§ 5 Wyprzedaże, promocje, rabaty

1. Wyprzedaże i promocje dotyczą Produktów oferowanych w sklepach stacjonarnych oraz w Sklepie.

2. Rabaty z tytułu posiadania Karty stałego klienta oraz rabaty dla współpracujących z nami kół i klubów nie łączą się z wyprzedażami i promocjami.

3. W czasie trwania wyprzedaży lub promocji czas potrzebny do zrealizowania przez Sprzedawcę zamówień może przekroczyć czas wskazany w §6, jednak nie przekroczy 5 dni roboczych.

4. Ilość Produktów objętych wyprzedażą lub promocją jest ograniczona.

5. Rabaty specjalne udzielane są współpracującymi z nami kołami i klubami na podstawie odrębnych umów. Informacji na ten temat udziela zarząd danego koła lub klubu.

6. Promocje, wyprzedaże, bony i rabaty nie sumują się. 

§ 6. Terminy i sposoby płatności

1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

 • przedpłata na rachunek bankowy: BNP Paribas 59 1750 0012 0000 0000 2245 1243 
 • szybki e-przelew 
 • płatność kartą 
 • płatność gotówką w przypadku odbiorów osobistych
 • Płatność bonami w przypadku odbiorów osobistych

2. Płatność kartą, o której mowa w ust. 1c powyżej może zostać wykonana za pomocą jednej z następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

3. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

§ 7 Sposoby i koszty dostawy

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. W wyjątkowych okolicznościach Sprzedawca ponosi koszty dostawy produktów do miejsca przeznaczenia. Okolicznościami tymi jest dokonanie przez Klienta jednorazowego zakupu Produktów o wartości przekraczającej 300 zł. Na w/w sumę nie składają się Produkty oznaczone jako “wyprzedaż”. 

3. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu  oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

4. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy: 

 • przesyłka kurierska DPD;
 • przesyłka pocztowa Poczta Polska Pocztex; 
 • paczkomat InPost;
 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, o której mowa w par. 4 ust. 1c, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). Dokładny czas realizacji podany jest zawsze w zakładce z opisem Produktu. 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: E-Pamir Sklep Górski ul. Smoleńsk 21 31-108 Kraków, jak i na adres kontaktowy e-mail: sklep@e-pamir.pl

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów: w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

§ 9 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami niebędącymi Konsumentami.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

§ 10 Odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową

Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia  towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

8. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.

10. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

§ 11 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

 • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
 • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2023 r.

Formularz odstąpienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 3943 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-10
Towar był wysłany bardzo szybko, wszystko starannie zapakowane.
2023-12-10
Błyskawiczna wysyłka, produkt zgodny z opisem. Polecam.
pixel