Sklep górski e-pamir - internetowy sklep turystyczny
Facebook Opineo

Regulamin Karty Stałego Klienta

§1

Słownik użytych pojęć 

1. E-pamir, Sklep, Sprzedawca – E-pamir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 21, 31-108 Kraków, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764715, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN (dawniej: E-Pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk s.c., ul. 2 MPS 14/69, 81-661 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900), zwany dalej Sprzedawcą, organizator programu „Karta Stałego Klienta E-pamir sp. z o.o.”.

2. Program – program „Karta Stałego Klienta E-pamir sp. z o.o.” organizowany przez E-pamir, prowadzony w punktach handlowych E-pamir zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skierowany do jego Uczestników. Karta Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu Karta Stałego Klienta – „Karta Stałego Klienta E-pamir sp. z o.o.” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.

4. Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.

5. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika. 

 

§2

Postanowienia ogólne 

1.Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez Rejestrację w sklepie Internetowym E-Pamir lub bezpośrednio u Sprzedawcy w punktach handlowych E-pamir.

2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowych E-pamir, a także w sklepie internetowym E-pamir na stronach e-pamir.pl

3. E-pamir nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.

4. Posiadacz Karty Stałego Klienta obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie. 

6. Wypracowany przez Uczestnika rabat jest ograniczony czasowo.

 

§3

Warunki przystąpienia do Programu 

1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała w punkcie handlowym E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir zakupów za kwotę nie mniejszą niż 500 pln.

2. Karta wydawana jest automatycznie, chyba że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.

 

§4

Zasady Programu 

1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która przypisywana jest do jego danych osobowych.

2. Karta jest własnością E-pamir.

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4. Karta służy do korzystania z rabatu.

5. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z określonym rabatem.

6. Wysokość progów rabatowych określa tabela poniżej (przejście na kolejny prób rabatu zależny jest od wartości dokonanych zakupów):

 

Rabat 

Od (PLN):

Do (PLN):

3%

500

1,499

4%

1,500

2,499

5%

2,500

3,499

6%

3,500

4,499

7%

4,500

5,999

8%

6,000

7,999

9%

8,000

9,999

10%

10,000

powyżej 10,000

 

§5

Rabaty 

1. Wielkość rabatów może ulec zmianie, jednak nie ma to wpływu na dotychczas osiągnięte przez Użytkownika progi rabatowe.

2. Rabaty otrzymane na podstawie Programu można łączyć z innymi promocjami w punktach handlowych E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir.

3. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

4. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie karty przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupów w sklepie internetowym E-pamir zniżka i naliczanie punktów następuje automatycznie.

5. Osiągnięty próg rabatowy jest ograniczony czasowo. W pulę branych pod uwagę zakupów liczą się transakcje z ostatnich 12 miesięcy. Po upływie tego czasu zakup przestaje wliczać się do puli branej pod uwagę przy progach rabatowych.

 

§6

Rejestracja Karty 

1. Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu.

2. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego przy rejestracji w sklepie internetowym (patrz Regulamin Sklepu Internetowego) lub w przypadku zakupów w punktach handlowych E-pamir – u Sprzedawcy.

3. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nieprzystąpieniem do Programu.

 

§7

Utrata Karty 

1. W przypadku zagubienia karty Uczestnik zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do Programu w trybie określonym w Regulaminie. Karta jest jedynym potwierdzeniem posiadanego rabatu, w związku z czym w przypadku jej utraty, Uczestnik traci dotychczasowe rabaty.

 

§8

Komunikacja z Uczestnikami 

1.Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w punktach handlowych E-pamir a także w internecie na stronie e-pamir.pl.

2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl

 

§9

Postanowienia końcowe 

1.Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić E-pamir Kartę osobiście w punkcie handlowym lub przesyłką poleconą na adres podany w §1.

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

3. E-pamir zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian oraz zakończenia Programu w dowolnym momencie.

4. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany na stronie internetowej e-pamir.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel