Regulamin Karty Stałego Klienta

 

I. Słownik Pojęć:

 

1. E-pamir, Sklep, Sprzedawca,  – E-pamir - Marek Wielgus, Marcin Michalczyk Spółka cywilna z siedzibą w Gdyni, ul. Górnicza 41/6, 81-572 Gdynia, NIP 586-220-76-12, REGON 220524900, zwany dalej Sprzedawcą, organizator programu „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.”.

 

2. Program – program „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C. ” organizowany przez E-pamir, prowadzony w punktach handlowych E-pamir zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, skierowany do jego Uczestników. Karta Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.

 

3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca towar w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.

 

4. Karta Stałego Klienta – „Karta Stałego Klienta E-pamir S.C.” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.

 

5Formularz Rejestracyjny – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.

 

6Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

 

7Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika.

 

II. Postanowienia ogólne:

 

1. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje przez Rejestrację w Sklepie Internetowym E-Pamir lub bezpośrednio u Sprzedawcy w Punktach handlowych E-pamir.

 

2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach handlowych E-pamir, a także w formie sklepu internetowego E-pamir na stronach e-pamir.pl

 

3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

 

4. E-pamir nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem. 

 

 

III. Warunki przystąpienia do Programu:

 

1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w punkcie handlowym E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir zakupów za kwotę nie mniejszą niż 500 pln

 

2. Karta wydawana jest automatycznie, chyba że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.

 

3. Posiadacz Karty Stałego Klienta obowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

4.Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie

 

IV. Zasady Programu:

 

1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, która przypisywana jest do jego danych osobowych.

 

2. Karta jest własnością E-pamir.

 

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

 

4. Karta służy do korzystania z rabatu. Jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych E-pamir.

 

5. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z określonym rabatem.

 

6. Wysokość progów rabatowych określa tabela poniżej:

 

  Rabat  

Od (PLN):

Do (PLN):

3%

500

1,499

4%

1,500

2,499

5%

2,500

3,499

6%

3,500

4,499

7%

4,500

5,999

8%

6,000

7,999

9%

8,000

9,999

    10%   

        10,000          

  powyżej 10,000 

 

7. Wielkość rabatów może ulec zmianie.

 

8. Rabatów otrzymanych na podstawie Programu nie można łączyć z innymi promocjami w punktach handlowych E-pamir lub w sklepie internetowym E-pamir.

 

9. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

10. Warunkiem przyznania zniżki i naliczenia punktów jest okazanie karty przy zakupie w sklepie stacjonarnym. W przypadku zakupów w sklepie internetowym E-pamir zniżka i naliczanie punktów następuje automatycznie, po zalogowaniu.

 

11. Rabaty wynikające z karty stałego klienta nie dotyczą towarów promocyjnych i wyprzedażowych.

 

 

V. Rejestracja karty:

 

1. Uczestnik podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zasad Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez E-Pamir w celach marketingowych.

 

2. Uczestnik wyraża opcjonalnie zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach drogą komunikacji elektronicznej.

 

3. Podanie danych osobowych następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika Formularza Rejestracyjnego dostępnego przy rejestracji w sklepie internetowym (patrz Regulamin Sklepu Internetowego) lub w przypadku zakupów w punktach handlowych E-Pamir – u sprzedawcy.

 

4. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nie przystąpieniem do Programu.

 

VI. Utrata Karty:

 

1. Zagubienie karty obciąża Uczestnika, wydanie nowej Karty następuje po spełnieniu warunków przystąpienia do Programu (punkt III Regulaminu) – brak możliwości kontynuacji po zagubieniu Karty.

 

VII. Komunikacja z uczestnikami:

 

1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w punktach handlowych E-pamir a także w internecie na stronie e-pamir.pl.

 

2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: kontakt@e-pamir.pl

 

VIII. Administracja danych:

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest E-pamir.

 

2. Udostępnienie przez Uczestników swoich danych osobowych E-pamir jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z realizacją Programu.

 

3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez E-pamir dla celów marketingu produktów własnych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

4. Uczestnik może wyrazić osobno zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących aktualnych ofert lub promocji E-pamir za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.

 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W każdej chwili udzielona zgoda może być odwołana poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres E-pamir podany w rozdziale I Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

1. Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić E-pamir Kartę osobiście w punkcie handlowym lub przesyłką poleconą na adres podany w rozdziale I.

 

3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

4. E-pamir zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie.

 

5. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany na stronie internetowej e-pamir.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel